Algemene voorwaarden

Deze webshop is eigendom van: 
Geboorteplanner
Rozendale 3
8810 Lichtervelde
info@geboorteplanner2dehands.be
Ondernemingsnummer BE 0745.831.020

Algemeen

Wanneer de beoefenaar van een vrij beroep aan de consument goederen of diensten verkoopt via het internet dan is de regelgeving betreffende verkoop op afstand van toepassing. De hieronder vernoemde algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten, al dan niet op afstand gesloten, tussen Geboorteplanner 2dehandsshop en iedere aanbieder of afnemer die tweedehands artikelen aan Geboorteplanner 2deahndsshop in consignatie levert of via de webshop bestelt en afneemt.

De aanbieder wordt geacht, door levering van tweedehands artikelen voor verkoop, en de afnemer door plaatsing van een bestelling via de webshop, deze algemene voorwaarden te accepteren.

Geboorteplanner 2dehandsshop heeft het recht haar algemene voorwaarden op ieder moment te wijzigen.  De aanbieder en afnemer dienen om deze reden regelmatig de algemene voorwaarden te raadplegen.

Geboorteplanner 2dehandsshop  heeft geen vaste sluitingsperiode. Indien Geboorteplanner 2dehandsshop  sluit, zal dit op de site geruime tijd op voorhand gecommuniceerd worden. Gedurende deze sluiting zal Geboorteplanner 2dehandsshop  de verkoops- en aankoopvoorwaarden niet kunnen naleven. Alle voorwaarden zullen weer van toepassing zijn wanneer de activiteiten worden herstart na sluiting.


Overeenkomst

Er is sprake van een wettelijke overeenkomst (koop op afstand) tussen Geboorteplanner 2dehandsshop  en iedere aanbieder of afnemer die tweedehands artikelen aan Geboorteplanner 2dehandsshop  in consignatie levert of via de webshop bestelt en afneemt. Geboorteplanner 2dehandsshop  behoudt zich het recht voor de overeenkomst te ontbinden als de voorwaarden door de aanbieder en/of afnemer niet in acht worden genomen.

Door het plaatsen van een bestelling geeft de klant te kennen dat hij met de leverings- en betalingsvoorwaarden akkoord gaat. Geboorteplanner 2dehandsshop behoudt zich het recht voor haar leverings- en/of betalingsvoorwaarden na het verstrijken van de looptijd te wijzigen.


Betalingsvoorwaarden

Na plaatsing van een bestelling in de webshop, bevestigt Geboorteplanner 2dehandsshop binnen enkele werkdagen deze bestelling met vermelding van de aangekochte artikelen, bestelnummer en de totale verschuldigde kosten inclusief verzend- en handlingskosten per mail aan de afnemer. 

Bij een online-betaling dient het verschuldigde bedrag onmiddellijk online te worden voldaan bij het plaatsen van een bestelling. Wanneer een betaling niet voldaan wordt, wordt de bestelling geannuleerd en worden de artikels terug opgenomen in de webshop. Indien de bestelling wordt afgehaald in een ophaalpunt van Geboorteplanner 2dehandsshop (enkel mogelijk na afspraak), kan er niet contant betaald worden. Bestellingen dienen reeds betaald te zijn, alvorens deze te kunnen afhalen.

Wij aanvaarden alleen betalingen van rekeningen binnen de Europese Unie (EU). U bent verantwoordelijk voor elke kost die gepaard gaat met de betaaltransactie.


Leveringsvoorwaarden

Geboorteplanner 2dehandsshop  zorgt voor een zo snel mogelijke levering van de bestelde artikelen binnen de 7 werkdagen na ontvangst van betaling, tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Uiterlijk binnen 30 dagen zullen de goederen worden geleverd, zo niet heeft de klant de mogelijkheid zijn bestelling te annuleren. 

Artikelen worden verzonden via Bpost tegen een vergoeding ten koste van de afnemer.

De leverings- of verzendkosten worden u meegedeeld voor het bevestigen van uw aankoop. Als de verzendingskosten niet automatisch kunnen worden berekend, dan wordt dit vermeld en/of wordt er een indicatie van de verzendingskosten meegegeven. 


Zwaardere artikelen dienen afgehaald te worden in een ophaalpunt van Geboorteplanner 2dehandsshop na afspraak.
Ook andere bestellingen kunnen afgehaald worden in één van de ophaalpunten van Geboorteplanner 2dehandsshop. Dit is enkel mogelijk na afspraak.


Indien de klant de gemaakte afspraak bij afhaling/levering niet nakomt en er geen annulatie of verwittiging werd doorgegeven uiterlijk 6u voor de gemaakte afspraak, heeft Geboorteplanner 2dehandsshop het recht, de bestelling te annuleren en de artikels terug ter beschikking te stellen in de webshop.
Het bedrag dat eventueel reeds online werd betaald, zal teruggestort worden na afhouding van reeds gemaakte kosten (2,50 euro voor handelingskosten).


Retourneren

Overeenkomstig de wet kan de consument het herroepingsrecht uitoefenen door binnen de 14 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het product, aan de verkoper mee te delen dat hij afziet van de aankoop, en dit zonder betaling van een boete en zonder opgave van een motief. Als referentiedatum telt de datum van afstempeling Bpost.

Deze herroeping zal enkel van kracht worden op voorwaarde dat de klant via mail zijn verlangen kenbaar heeft gemaakt aan Geboorteplanner 2dehandsshop. De goederen dient u onbeschadigd, ongebruikt en in originele staat uiterlijk binnen 14 dagen na ontvangst te retourneren.De verzenddatum geldt als controle. Alle meegezonden documentatie, en verpakkingsmaterialen dienen toegevoegd te worden aan de retourverzending, evenals uw bankrekeningnummer. De rechtstreekse kosten voor retourneren vallen ten laste van de koper. Ongefrankeerde of onvolledig gefrankeeerde zendingen worden steeds geweigerd en teruggestuurd naar de afzender. Goederen moeten worden teruggestuurd naar: Geboorteplanner, Rozendale 3, 8810 Lichtervelde.

Na retourontvangst via Bpost-verzending of op postadres van Geboorteplanner 2dehandsshop na afspraak, wordt uitsluitend het initiële verschuldigde bedrag van dat artikel binnen 30 dagen teruggestort. 

Als er, ondanks zorgvuldigheid van onze kant, iets mankeert aan één of meerdere artikelen wordt in overleg gekeken voor een andere oplossing. Gebreken dienen binnen 5 kalenderdagen na ontvangst van de artikelen worden gemeld via mail aan Geboorteplanner 2dehandsshop. Ook hier geldt als referentiedatum de datum van afstempeling Bpost.


Verkoopsvoorwaarden

Elke aanbieder dient een natuurlijk persoon te zijn, woonachtig in België, en 18 jaar of ouder. De aanbieder biedt artikels in consignatie aan, aan de afnemer via de webshop van Geboorteplanner 2dehandsshop.
Toegestane artikels in consignatie: baby- en peuterartikelen passend binnen de leeftijdscategorie 0 tot 3 jaar.

De aanbieder kan de te verkopen artikelen binnen brengen te Aartrijke of Lichtervelde na afspraak.
De tweedehands artikelen dienen te voldoen aan een aantal voorwaarden. Zo dient de baby- en kinderkleding onder meer gewassen en gestreken aangeleverd te worden en mogen er geen gaten, slijtage of verkleuringen waarneembaar zijn. Ook andere artikelen moeten vrij zijn van gebreken of duidelijke slijtage.

Uiteindelijk bepaalt Geboorteplanner 2dehandsshop of de aangeboden artikelen in aanmerking komen om in de webshop te worden opgenomen. De aanvaarde artikelen worden opgelijst en per mail doorgestuurd aan de aanbieder.
De geaccepteerde artikelen zullen voor een termijn van maximum 6 maanden op de webshop aangeboden worden. Wanneer de termijn verlopen is, word je hiervan op de hoogte gesteld. Vervolgens heb je 14 dagen de tijd om de overgebleven goederen op te halen, zo niet worden deze aan het goede doel geschonken. 

De niet geaccepteerde artikels kunnen na afspraak worden opgehaald of geschonken worden aan het goede doel.
Geboorteplanner 2dehandsshop bepaalt tevens de verkoopprijs waartegen de tweedehands artikelen in de webshop worden opgenomen. De aanbieder ontvangt op voorhand een persoonlijke lijst met de vastgestelde prijzen.
Vervolgens heeft de aanbieder 10 dagen tijd om in overleg de verkoopprijs te wijzigen. Tijdens de maanden januari en juli worden de artikelen gesoldeerd (tot een maximum van -50%). Indien de aanbieder niet wenst dat zijn artikelen in solden worden verplaats, haalt deze de goederen voor aanvang van de soldenperiode op. Kortingen die buiten deze periode door Geboorteplanner 2dehandsshop worden aangeboden, vallen ten laste van de webshop. 

De ontvangen artikelen worden door Geboorteplanner 2dehandsshop pas online geplaatst, na schriftelijke goedkeuering van de aanbieder. Er wordt echter geen garantie gegeven over de maximumtermijn waarbinnen de ontvangen artikelen in de webshop, online, zullen verschijnen.

Van ieder artikel dat is verkocht, ontvangt de aanbieder een percentage van 50% (met uitzondering van grote artikelen met een verkoopswaarde > €100, hier geldt een percentagen van 60 %) van de verkoopprijs zoals genoemd in de webshop. Het overige percentage bestaat uit een vergoeding voor de verwerkingskosten door Geboorteplanner 2dehandsshop. De uitbetaling aan de aanbieder gebeurd bij het ophalen van de niet verkochte artikelen na afsluit van iedere verkoopsperiode. 


Aankoopvoorwaarden

Elke afnemer dient een natuurlijk persoon te zijn van 18 jaar of ouder.

De tweedehands artikelen op de site zijn in goede staat, mits specifiek anders vermeld. Ondanks de hoogwaardige kwaliteit van de gefotografeerde afbeeldingen van de kleding, dient de afnemer rekening te houden met het feit dat de kleuren kunnen afwijken van de werkelijke kleuren. Bij de aangeboden kleding worden de maten vermeld zoals op het label in de kleding vermeld. Alle afbeeldingen, foto’s, tekeningen en specificaties; o.a. gegevens betreffende kleur en afmetingen etc. op de webshop gelden slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot een schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.


Prijsaanduiding

De gehanteerde prijzen voor de tweedehands artikelen zijn vermeld in euro en exclusief verzendkosten. Alle prijzen op de website zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Indien er een fout in een prijs is gemaakt is Geboorteplanner 2dehandsshop niet verplicht zich aan de prijs te houden, maar wordt de koper alsnog in de gelegenheid gesteld om het artikel tegen de correcte prijs te kopen.


Omstandigheden die wij niet in de hand hebben

Geboorteplanner 2dehandsshop  is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens afnemer en/of aanbieder als zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van overmacht. Overmacht is aanwezig, indien de tekortkoming het gevolg is van buiten de macht van Geboorteplanner 2dehandsshop  gelegen omstandigheden, waaronder in ieder geval wordt verstaan: oorlog of daarop gelijkende situaties, oproer, staking, bezetting, blokkade, ziekte van personeel van Geboorteplanner 2dehandsshop, tekortschieten van toeleveranciers en/of transporteurs van Geboorteplanner 2dehandsshop, maatregelen van de overheid zoals een vervoersverbod, natuurrampen, slecht weer, blikseminslag, brand en explosie. Geboorteplanner 2dehandsshop  heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat Geboorteplanner 2dehandsshop  haar verbintenis had moeten nakomen.

Geboorteplanner 2dehandsshop kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot schadevergoeding aan de andere partij.


Privacy

Door te bestellen of goederen voor verkoop aan te bieden, geef je toestemming via ons contact formulier dat Geboorteplanner 2dehandsshop  je persoonsgegevens gebruikt. Geboorteplanner 2dehandsshop  gebruikt je persoonsgegevens van het bestel- of consignatieformulier voor de opbouw van het klantenbestand en/of voor zover dat noodzakelijk is voor de uitvoering van de dienstverlening. Persoonlijke gegevens worden niet aan derden verstrekt zonder je toestemming en zullen vertrouwelijk behandeld worden volgens de nieuwe GDPR wet.

De afnemer en de aanbieder kan te allen tijde toegang krijgen tot alle gegevens die op hem/haar betrekking hebben, of deze laten corrigeren, te laten vergeten of hun toestemming in te trekken.


Aansprakelijkheid

Geboorteplanner 2dehandsshop is slechts aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit of verband houdt met een toerekenbare tekortkoming of onrechtmatige daad die is ontstaan door opzet of grove schuld aan de zijde van Geboorteplanner 2dehandsshop. Deze aansprakelijkheid is beperkt tot directe schade tot maximaal de factuurwaarde van de betreffende bestelling.

Geboorteplanner 2dehandsshop  is voorts niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook inclusief belastingschade, die het gevolg is van door de aanbieder of afnemer verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie. Geboorteplanner 2dehandsshop  is niet aansprakelijk voor het zoek raken van poststukken. Geboorteplanner 2dehandsshop is ook niet aansprakelijk voor enige schade of kosten als gevolg van het gebruik van elektronische betaalmiddelen en elektronische middelen voor communicatie met de website, daaronder begrepen – maar niet beperkt tot – schade als gevolg van niet-aflevering of vertraging bij de aflevering van elektronische berichten, onderschepping of manipulatie van elektronische berichten door derden of door programmatuur of apparatuur gebruikt voor elektronische communicatie en overbrenging van computervirussen. De door de aanbieders in consignatie gegeven artikelen zijn niet door Geboorteplanner 2dehandsshop  tegen brand en waterschade verzekerd. Deze artikelen bevinden zich derhalve op eigen risico van de aanbieder bij Geboorteplanner 2dehandsshop.


Klachtenafhandeling

Alle klachten in verband met de levering, kwaliteit, hoedanigheid van het artikel of iedere andere klacht, zullen door Geboorteplanner 2dehandsshop  serieus in behandeling worden genomen. De klant dient een klacht schriftelijk via mail bij Geboorteplanner 2dehandsshop  kenbaar te maken. Geboorteplanner 2dehandsshop  zal binnen 14 kalenderdagen de klacht proberen op te lossen en zal de klant hierover schriftelijk via mail berichten.


Toepassing recht en geschillencommissie

Op deze voorwaarden, alle overeenkomsten en overige rechtsbetrekkingen van/met Geboorteplanner 2dehandsshop is uitsluitend het Belgisch recht van toepassing. Alle geschillen zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Brugge.


Eigendomsvoorbehoud

De aanbieder biedt artikelen in consignatie aan, aan de afnemer via de webshop van Geboorteplanner 2dehandsshop. Alle door Geboorteplanner 2dehandsshop in het kader van de overeenkomst geleverde kleding blijft eigendom van de aanbieder totdat de afnemer alle verplichtingen uit de met Geboorteplanner 2dehandsshop  gesloten overeenkomst deugdelijk en volledig is nagekomen, waaronder in ieder geval begrepen de tijdige en volledige betaling van het verschuldigde bedrag.


Intellectuele eigendom

De inhoud van deze site, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan Geboorteplanner 2dehandsshop of rechthoudende derden.

 

Gesprek starten
1
Hulp nodig?
Hallo,
Hoe kan ik u van dienst zijn?