PRIVACYVERKLARING

PRIVACYVERKLARING WEBSITE – versie 17.08.2022

 

Geboorteplanner is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens: https://www.geboorteplanner2dehands.be en tel.  0032 494 93 11 31, info@geboorteplanner2dehands.be.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Geboorteplanner verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten/producten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt via onze website. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– naam, voornaam

– telefoonnummer

– emailadres

– overige persoonsgegevens die u actief verstrekt, in correspondentie en telefonisch

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 18 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 18 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@geboorteplanner2dehands.be , dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Geboorteplanner verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– beantwoording van uw vraagstelling

– om in communicatie te kunnen treden wanneer nodig blijkt (voor uitvoering opdracht of opmaak facturatie)

– om de gevraagde dienstverlening en levering te kunnen aanbieden

– om nieuwsbrieven te kunnen sturen omtrent onze huidige of nieuwe dienstverlening en/of producten

– om u op de hoogte te kunnen brengen van nieuwe producten of diensten

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Geboorteplanner bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden

Geboorteplanner verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Geboorteplanner en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@geboorteplanner2dehands.be. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en rijksregisternummer zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, binnen vier weken, op uw verzoek.  

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Geboorteplanner neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@geboorteplanner2dehands.be.

 

COOKIES

Geboorteplanner gebruikt alleen technische en functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die gebruikt worden zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kan de website hiermee geoptimaliseerd worden. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Op de site wordt Google Analytics gebruikt om de werking van de site te kunnen analyseren. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Geboorteplanner heeft hier geen invloed op. Geboorteplanner  heeft Google niet toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten. De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Het IP-adres van de bezoeker, gebruiker, lid of organisator wordt nadrukkelijk niet meegegeven

 

DISCLAIMER

Op het gebruik van deze website (geboorteplanner2dehands.be) zijn onderstaande gebruiksvoorwaarden van toepassing. Door gebruik te maken van deze website, wordt u geacht kennis te hebben genomen van de gebruiksvoorwaarden en deze te hebben aanvaard.

Gebruik van informatie

Geboorteplanner streeft ernaar op deze website altijd juiste en actuele informatie aan te bieden. Hoewel deze informatie met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is samengesteld, staat Geboorteplanner niet in voor de volledigheid, juistheid of actualiteit van de informatie. De juridische informatie op de website is van algemene aard en kan niet worden beschouwd als

een vervanging van juridisch advies.

Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Geboorteplanner aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van de informatie of de website en evenmin voor het niet goed functioneren van de website.

Op basis van het verzenden en ontvangen van informatie via de website of via e-mail kan niet zonder meer een relatie tussen Geboorteplanner en de gebruiker van de website ontstaan.

E-mail

Geboorteplanner garandeert niet dat e-mails die aan Geboorteplanner worden verzonden (tijdig) worden ontvangen of verwerkt, omdat tijdige ontvangst van e-mails niet kan worden gegarandeerd. Ook de veiligheid van het e-mailverkeer kan niet volledig worden gegarandeerd door de hieraan verbonden veiligheidsrisico’s. Door zonder encryptie of wachtwoordbeveiliging per e-mail met Geboorteplanner te corresponderen, accepteert u dit risico.

Hyperlinks

Deze website kan hyperlinks bevatten naar websites van derden. Geboorteplanner heeft geen invloed op websites van derden en is niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid of inhoud daarvan. Geboorteplanner aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van websites van derden.

Intellectuele eigendomsrechten

Alle publicaties en uitingen van Geboorteplanner zijn beschermd door auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten. Behalve voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik, mag niets uit deze publicaties en uitingen op welke manier dan ook verveelvoudigd, gekopieerd of op een andere manier openbaar worden gemaakt, zonder dat Geboorteplanner daar vooraf schriftelijke toestemming voor heeft gegeven.

 

Gesprek starten
1
Hulp nodig?
Hallo,
Hoe kan ik u van dienst zijn?