Terugbetaal- & retourbeleid

Als plaats van levering geldt het adres dat de afnemer aan Geboorteplanner via de webshop kenbaar heeft gemaakt. De aanbieder en eventueel de afnemers die regelmatig via de webshop bestellen en/of items aanbieden, dienen Geboorteplanner op de hoogte te stellen (per post of per e-mail) van een adreswijziging. Zolang Geboorteplanner geen adreswijziging heeft ontvangen, wordt de afnemer dan wel de aanbieder geacht woonachtig te zijn op het laatste bij Geboorteplanner bekende adres.

De afnemer is verplicht de geleverde artikelen af te nemen op het moment dat deze aan haar ter beschikking worden gesteld. Indien de afnemer afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, is Geboorteplanner gerechtigd de bestelling op te slaan voor rekening en risico van de afnemer.

Op het moment van terbeschikkingstelling, dient de afnemer de artikelen te onderzoeken en daarbij geconstateerde gebreken dan wel foutieve toezending zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 5 werkdagen per e-mail aan Geboorteplanner te melden onder vermelding van het artikelnummer. In dit onverhoopte geval zal Geboorteplanner trachten deze klacht naar tevredenheid van de afnemer op te lossen.

Als u een product heeft gekocht voor uw eigen persoonlijke gebruik als consument en u gebruik wilt maken van uw recht om de overeenkomst te herroepen, moet u binnen de 14 dagen vanaf de dag die volgt op de levering Geboorteplanner via e-mail op de hoogte stellen en een verzoek tot retournering indienen. Indien Geboorteplanner dit verzoek goedkeurt zal zij u per e-mail de noodzakelijke instructies geven voor de retournering.

U heeft eveneens het recht om door u op de website gekochte producten te retourneren indien deze gebrekkig zijn. U dient daartoe zo spoedig mogelijk na levering (max 7 dagen) een verzoek in te dienen bij Geboorteplanner zoals hierboven beschreven. Indien Geboorteplanner dit verzoek goedkeurt zal zij u per e-mail de noodzakelijke instructies geven voor de retournering.

Wij zullen verzoeken tot retournering in ieder geval slechts goedkeuren indien het een compleet product betreft (bijvoorbeeld, de twee onderdelen die een paar vormen moeten samen worden geretourneerd), het product nog niet werd gewassen of gebruikt (anders dan redelijk gebruik voor tweedehands). 

Het is uw verantwoordelijkheid ervoor te zorgen dat de producten veilig en beschermd zijn gebleven terwijl ze in uw bezit waren. Behandel de producten met zorg en retourneer ze in de staat waarin ze aan u zijn geleverd. Pak de producten zorgvuldig in.

Vervanging of terugbetaling kan pas plaatsvinden nadat alle terug te zenden producten door ons zijn ontvangen.

Als u producten retourneert die u niet mag terugsturen,die zich niet in de oorspronkelijke staat bevinden, die niet goed zijn verpakt, waarvan producten ontbreken, waarvoor u niet voor de aflevering hebt betaald of waaraan u niet de benodigde zorg hebt besteed bij het terugsturen van die producten, behouden we ons het recht om uw retourzending te weigeren en terugbetaling af te wijzen of om u kosten in rekening te brengen voor benodigde reparaties, opnieuw opslaan of vergelijkbare directe kosten die het gevolg zijn die betalingen die aan u moeten worden terugbetaald (onverminderd van de van toepassing zijnde wettelijke bepalingen).

De kosten van terugzending zijn voor rekening van de afnemer, ongeacht de wijze van terugzending. Het eventueel door de afnemer betaalde bedrag zal Geboorteplanner zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding terugbetalen.

Gesprek starten
1
Hulp nodig?
Hallo,
Hoe kan ik u van dienst zijn?